Panel používateľa

Terapie

Fyzikálne terapie

Fyzikálne terapie

Fyzioterapia je na Slovensku nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

Hlavné úlohy

1. V oblasti liečby na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia komplexného fyzioterapeutického plánu využíva liečebné prostriedky fyzikálnej povahy a realizuje predovšetkým:
• kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, špeciálne fyzioterapeutické metodiky,
• metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako napr. metódy senzomotorická stimulácia, hipoterapia, proprioceptíva neuromuskulárna facilitácia, Vojtova metóda, koncept manželov Bobathových, metóda Brunkowovej, Bruggrov, Pilates a iné,
• mechanické podnety ako klasická masáž, prostriedky reflexnej terapie, reflexná masáž, lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, gravitácia – trakčné techniky,
• termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie,
• fototerapiu,
• účinky elektroterapie a magnetoterapie,
• účinky prírodných liečivých vôd, klimatických podmienok vhodných na liečenie, peloidov,
• prírodných liečivých solí a plynov,
• ergodiagnostiku a ergoterapiu.

2. V oblasti prevencie identifikuje riziká a predchádza vzniku a zhoršovaniu porúch motoriky a motorického vývoja, druhotných poškodení najmä pohybového, ale aj srdcovocievneho, dýchacieho, kožného, vylučovacieho a iného systému. Uplatňuje predovšetkým poznatky vývinovej kineziológie a prostriedky pohybovej životosprávy a aplikuje prostriedky psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie (napr. systém "Škola chrbta" )

3. V oblasti zhodnotenia funkčného stavu využíva komplex špecifických vyšetrení, meraní, hodnotení a testov na rozpoznanie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy. Používa špeciálne vyšetrovacie metódy posudzovania lokomočného systému, fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily a vyhodnotenie pohybových vzorov posturálneho a lokomočného správania sa osoby, ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického plánu a ergonomickému poradenstvu.

4. V oblasti edukácie podporuje zdravie, zdravý životný štýl, pohybovú životosprávu a kvalitu života osoby.

5. V oblasti vzdelávania sa podieľa na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov a masérov na výkon zdravotníckeho povolania, pričom sa značne ignorujú elektroliečebné disciplíny

6. V oblasti výskumu sa zameriava na objektivizáciu terapeutických výsledkov v odbore a na vývoj a aplikáciu nových diagnostických a terapeutických metód.

My sa zameriavame práve na elektroliečebné metódy ako medódy 21. storočia

e l e k t r o t e r a p i a  - využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie, jej využitie je možné i pre účely elektrodiagnostiky. Na aplikáciu sa využívajú početné moderné elektronické prístroje. Elektroliečba v prevažnej miere využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií. 

a) Galvanoterapia (galvanizácia, ionoforéza, štvorkomorový kúpeľ) využíva prietok galvanického (jednosmerného) prúdu tkanivom, ktorý vyvoláva aktívnu hyperémiu, pôsobí na zlepšenie metabolizmu tkanív, zmenšenie opuchov a výpotkov, zmierňuje bolesti. Procedúra je indikovaná u všetkých bolestivých stavov pohybového ústrojenstva, a to úrazového, zápalového i funkčného pôvodu, okrem prítomnosti kovových materiálov v dráhe prúdu a porúch citlivosti. Aplikuje sa ako jednoduchá hĺbková galvanizácia (s využitím ochranných roztokov pre katódu a anódu), alebo ako ionoforéza (jednou z presne definovaných elektród je do povrchových vrstiev aplikovaná niektorá liečivá látka, ktorá je pripravená vo forme ionového roztoku, napríklad ionoforéza prokaínová, kalciová, hyaluronidázová, jodidová, salicylová), alebo ako končatinový galvanický kúpeľ (známy tiež ako hydrogalvan či dvoj- alebo štvorkomorový kúpeľ). Aplikácia galvanického prúdu sa robí vo vodnom prostredí, keď sú končatiny ponorené každá v samostatnej vaničke, zapojené ku katóde alebo anóde. Záporná elektróda vyvoláva skôr zvýšenie nervovej dráždivosti, kladná elektróda má skôr upokojujúci účinok. Zapojenie horných končatín na anódu a dolných na katódu pôsobí ako zostupná, upokojujúca galvanizácia, opačné zapojenie je typické pre vzostupnú galvanizáciu s tonizačným efektom.

Napr. prístroje ZAPER takýmto spôsobom – špecifickým napätím, prúdom frekvenciou ničia množstvo vírusov, baktérií, parazitov, húb a pliesní v ľudskom tele.

b) Ultrazvuk využíva elektrickú energiu vysokofrekvenčných prúdov, ktoré sú konvertované na energiu mechanickú a tepelnú. Ultrazvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie s frekvenciou 0,75 – 3 MHz (najčastejšie 0,8 – 1,2 MHz) a intenzitou maximálne do 3 W/cm2. Asi 30% tejto mechanickej energie, ktorá vyvoláva nejakú formu mikromasáže tkanív, sa mení na teplo. Ultrazvuk podporuje excitáciu molekúl a následne i chemické reakcie, zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív, podporuje tkanivovú difúziu, má spazmolytický, resorpčný a analgetický a antispazmodický účinok. Hĺbka účinku sa pohybuje medzi 2 – 6 cm. Ultrazvuk však vyvoláva i vzdialené reflexné účinky. Základnou aplikačnou formou je kontinuálna alebo pulzná aplikácia, kontakt hlavice prístroja s tkanivom musí byť udržovaný kontaktným médiom (parafínový olej či vodivý gel), existujú aj hlavice pre subaquálnu aplikáciu. Miesto aplikácie predpisuje lekár, v zásade sa aplikuje buď do miesta bolesti alebo do príslušného segmentu, na príslušný miechový koreň alebo v priebehu nervu.

c) Interferenčné prúdy pôsobia na princípe využitia interferencie dvoch strednefrekventných prúdov priamo v tkanive, pričom jeden okruh má frekvenciu konštantnú a druhý voliteľne kolísavú. Výhodou je ľahšie prekonávanie kožného odporu tkaniva, dobrá tolerancia pre malé senzitívne i motorické dráždenie a dosiahnutie efektu interferencie i v hĺbke tkaniva. Pôsobí priamo na svaly, nervy, zlepšuje prekrvenie (hyperémiu) a výživu tkaniva, na efekte sa podieľa predovšetkým vazodilatácia, analgézia a tonizácia tkanív. Podľa nastavenia frekvencie a jej modulácie možno dosiahnuť buď účinky motoricky dráždivé (až k navedeniu svalovej gymnastiky), alebo naopak docieliť ústup zvýšeného svalového napätia či navodiť výraznejší účinok analgetický a spazmolytický, alebo striedavo dráždiaci a tlmivý účinok podieľajúci sa na rezorpcii opuchov a výpotkov. Procedúru ordinuje lekár, stanoví lokalitu a potrebné parametre.

d) Diadynamické prúdy sú zmiešanými prúdmi, ktoré využívajú účinky súčasnej aplikácie galvanického a faradického či iného impulzného prúdu. Touto kombináciou sa účinky jednotlivých druhov prúdu zlučujú, predovšetkým účinok hyperemizačný a analgetický. Na galvanickú zložku prúdu nastupuje zložka impulzná. Sínusové impulzné prúdy majú účinok inhibičný alebo facilitačný, čo záleží na frekvencii, intenzite a ďalších parametroch. Prúd s účinkom prevažne inhibičným má frekvenciu 100 Hz, prúd s frekvenciou 50 Hz má skôr účinok dynamogénny, teda excitačný, facilitačný a tonizujúci, odstraňuje opuch obalu nervu, tlmí bolesť, tonizuje svaly. Procedúru predpisuje lekár, upresní lokalitu aplikácie a potrebnú charakteristiku druhu prúdu.

e) TENS – transkutánna elektrická elektroneurostimulácia využíva princíp, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť dráždením nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Použité impulzy sa líšia svojim tvarom (symetricky či asymetricky bifázické, bifázické alternujúce), sú veľmi krátke (0,01 – 0,75 ms). Aplikujú sa ako TENS kontinuálne, či TENS-burst v salvách alebo TENS-surge vo vlnách. Indikované sú predovšetkým stavy vyžadujúce zníženie bolesti (ochorenie chrbtice, bolesti hlavy, poúrazové bolesti a mnoho ďalších). Procedúru predpisuje lekár.

f) Impulzoterapia využíva liečebný účinok presne tvarovaných prúdových impulzov (napr. sínusový, pravouhlý, triangulárny, symetrický, asymetrický monofázický, bifázický, a i.). Zásadné delenie je na prúdy s kolmým či strmým nástupom a prúdy so šikmým pozvoľným nástupom. Využitie je veľmi široké: pri pravouhlých prúdoch na dráždenie zdravých svalov a nervov (elektrogymnastika), na prevenciu vzniku svalových atrofií, posilňovanie brušných a chrbtových svalov, posilňovanie svalového korzetu, pri šikmých prúdoch s pozvoľným nástupom na selektívne dráždenie nervov pri periférnych parézach, dráždenie hladkých svalov, ovplyvnenie bolestivých neuralgií, ako aj na diagnostiku periférnych paréz pomocou I/t krivky, reobázy, chronaxie a akomodačného kvocientu. Dráždenie tiež podporuje hyperémiu, trofiku, reflexne môže viesť k relaxácii a detonizácii, pôsobí aj analgeticky. Procedúru predpisuje lekár.

g) Magnetoterapia využíva liečebné účinky pôsobenia magnetického poľa na biologické tkanivá. Najmenší účinok majú magnetické polia statické, intenzívnejšie sú magnetické polia striedavé a najrazantnejšie magnetické polia pulzné. V praxi sa používajú rôzne elektromagnetické prístroje, ktoré produkujú predovšetkým pulzné magnetické pole určitého tvaru, frekvencie a intenzity. Hlavné účinky magnetického poľa na živé tkanivá sú vazodilatácia, analgézia, protizápalový efekt, myorelaxácia a spazmolytický efekt, podpora procesov hojenia a protiedémové pôsobenie. Aplikátory majú tvar dutých solenoidových valcov či tvar prstenca, plochých aplikátorov či dvojdielných stojanových aplikátorov (magnetická indukcia tzv. dvojdeky pre transregionálnu aplikáciu). Magnetoterapia má aj svoje kontraindikácie. Je to predovšetkým kardiostimulátor, krvácavé stavy, myasthenia gravis, všetky mykotické (pliesňové) ochorenia pre riziko ich generalizácie, nádorové ochorenia, juvenilný diabetes, gravidita, aktívna TBC. 

h) Rázová vlna je liečebná fyzikálna neinvazívna metóda vhodná na liečbu bolestivých stavov pohybového aparátu. Rázová vlna je najmä vhodná na zahájenie liečby, ale aj tam, kde cez bežne používanou liečbu Vaše ťažkosti pretrvávajú.

Oblasť použitia liečby rázovou vlnou:

* Ortopédia * Reumatológia * Športová medicína * Rehabilitácia * Urológia (liečba erektilnej disfunkcie) *

Výhody liečby rázovou vlnou: 

  • má vysokú, až 95%, účinnosť liečby (podľa typu ochorenia),
  • je časovo nenáročná ambulantná liečba,
  • je šetrná a dobre tolerovaná liečba bez akýchkoľvek vedľajších účinkov
  • je fyzikálna liečba bez potreby ďalšej doplňujúcej injekčnej alebo farmakologickej liečby
  • umožňuje zdravý a nebolestivý pohyb
  • upravuje Vašu kvalitu života

 

t e r m o t e r a p i a

a) Parafínoterapia je lokálna aplikácia tepla, kedy sa využíva odovzdávanie skupenského tepla pri tuhnutí tekutého parafínu. Parafín tuhne pri teplote cca 55°C (52 – 56°C), 1 kg odovzdá 35 kcal. Teplotná tolerancia parafínu môže dosiahnuť až 60°C. Existuje niekoľko aplikačných metód, metóda rúšková (prikladanie rúšok namočených do tekutého parafínu), metóda opakovaného máčania (krátkodobé ponorenie napr. ruky do parafínového kúpeľa, po vytiahnutí sa začne tvoriť tenká vrstva tuhnúceho parafínu, opakovaním postupu sa vytvorí „parafínová rukavička“ – vhodné predovšetkým na aplikáciu na drobné kĺby a nerovné plochy), metóda nanášania štetcom po vrstvách (podobný princíp), metóda plástová (priloženie 5 - 10 mm hrubého parafínového plástu v okamihu jeho začínajúceho tuhnutia). Lokálna aplikácia tepla pôsobí na kostrové svalstvo relaxačne, predovšetkým uvoľňuje spazmy a kontraktúry, zmenšuje
chronickú bolesť, zvyšuje lokálne prekrvenie, zlepšuje výživu i hojenie tkanív, pôsobí na zmäkčenie väziva, na resorpciu chronických infiltrátov a edémov, má sedatívne a imunobiologické účinky. Pri akútnych zápaloch lokálne teplo bolesť zvyšuje, podporuje vznik opuchu a často zhoršenie stavu. Opatrnosť je nutná pri senioroch a osobách s kardiovaskulárnym ochorením. Lokálne teplo nie je možné aplikovať na miesta, v ktorých je implantovaný kovový materiál. Procedúra trvá 20 minút a predpisuje ju lekár.

b) Piešťanské parafango je originálna forma lokálnej aplikácie tepla, a to prikladaním plástov parafanga približne 1 cm hrubých, a to v okamihu ich tuhnutia. Podľa originálnej technológie sa piešťanské parafango pripravuje miesením spraše z vysušeného piešťanského bahna s čistým tvrdým parafínom a parafínovým olejom. Zmes sa nahrieva do tekutého stavu v špeciálnej miešacej jednotke. Ide o šetrnejšiu lokálnu tepelnú záťaž organizmu, keďže nejde o čistý parafín a dochádza k odovzdaniu menšieho množstva skupenského tepla tuhnutia. Časť tepla je odovzdaná organizmu kondukciou (vedením) z nahriatej spraše piešťanského bahna. Ďalej sa teplo odovzdáva priamym vedením a konvekciou (prúdením). Teplota plástov v okamihu aplikácie sa pohybuje medzi 50 - 55°C. Indikácie, účinky a kontraindikácie tejto terapie sú podobné ako pri parafínoterapii. Procedúra trvá 20 minút, predpisuje ju lekár, vzhľadom k šetrnej tepelnej záťaži je aj voľne predajná.

c) Suché horúce obklady (termofor, lavatherm – hotpack) je lokálna aplikácia suchého tepla priložením tepelného nosiča. Starý klasický termofor je naplnený horúcou vodou, moderný lavatherm či hotpack obsahuje chemickú substanciu, ktorej aktiváciou vzniká teplo a dôjde k zahriatiu až na 54°C. Tento tepelný balíček má opakované použitie, je možné ho využiť na lokálnu aplikáciu chladu, ak je predchladený na teplotu okolo 6°C.

d) Priessnitzove zábaly sú studené zaparovacie obklady na lokálnu aplikáciu predovšetkým pri kĺbových problémoch spojených s opuchom a bolesťou (zápalový či traumatický pôvod), pri podkožných hematómoch, na relaxáciu kostrových svalov, ale tiež napríklad na hrudník pri angíne, faryngitíde či dráždivom kašli. Na ošetrovanú lokalitu sa priloží studený vlhký obklad (látka namočená do studenej vody, voda čiastočne vytlačená), ten sa prekryje nepremokavým igelitom a ten sa prekryje suchým teplým, najlepšie vlneným zábalom. Prvých 5 - 10 minút prebieha hypotermická fáza s vazokonstrikciou, ďalších cca 20 minút prebieha fáza izotermická
s prechodom vazokonstrikcie do vazodilatácie, ďalších cca 20 minút prebieha lokálna vazodilatácia a prekrvenie, ide o hypertermickú fázu. Zábal je vhodné ponechať asi 1 hodinu, je možné podávať aj opakovane.

Japonský lekár Nobuhiro Yoshimizu M.D., Ph.D., riaditeľ Yokohamskej General Hospital a Nakamachi Garden Clinic pomocou termoterapie úspešne liečí rakovinu. O podrobnostiach sa dočítate v knihe: TERMOTERAPIA, AKO ŠTVRTÁ FORMA LIEČBY RAKOVINY, ktorú Vám radi na Vaše želanie zašleme.

e) Kryoterapia je liečba chladom, ktorá sa používa ako celková, ale predovšetkým v lokálnej aplikačnej forme. Na tento účel bolo vyvinutých niekoľko druhov chladových kompresorov. Najčastejšie ide o kryo - vrecúška obsahujúce perlovú celulózu (kryoperlózu), ktorá sa podchladí na -18°C, pričom si ponechá dobre formovateľnú konzistenciu. Podobný efekt plnia aj gelové kryo - vrecúška (hydrované silikáty), rovnako ochladené na -18°C. Lokálna aplikácia chladu vyvolá najskôr vazokonstrikciu, pri ktorej dochádza k útlmu svalových spazmov a svalového hypertonu, zmiernenie bolesti, zlepšenie pohyblivosti, súčasne k spomaleniu vedenia vzruchov
v nervoch, tlmeniu zápalu a podpore imunologických procesov s protizápalovým účinkom. Súčasne dochádza k lepšiemu vedeniu tepla z hlbších vrstiev a konvekcii tepla cievami. Je veľmi dôležité, aby po každej kryoterapii nasledovala aktívna pohybová liečba (aktívne cvičenie), ktoré výrazne podporuje aktívnu vazodilatáciu. Okrem toho je cvičenie pre pacienta ľahšie (utlmené svalové spazmy a bolesť). Indikácie sú veľmi široké – po čerstvých úrazoch, pri aktívnych zápaloch kĺbov, k zmierneniu spastických stavov v neurológii, pri bolestivých ochoreniach chrbtice s paravertebrálnymi spazmami či pred individuálnou liečebnou telesnou výchovou. Procedúru predpisuje lekár, určí lokalitu, počet kryo - vrecúšok a aplikačnú dobu. Procedúra je kontraindikovaná pri poruchách arteriálneho prekrvenia, pri chladovej alergii a ďalších formách intolerancie chladu.

a k u p u n k t ú r a

Klasická akupunktúra, stará niekoľko tisíc rokov, je jednou z najstarších a najobľúbenejších metód tradičnej čínskej medicíny. Najstaršia učebnica opisuje 365 liečebných bodov na povrchu tela, v roku 1026 už bolo opísaných cca 600 akupunktúrnych bodov. Akupunktúra vo svojej podstate potláča patologickú dominantu v organizme, normalizuje tonus a reakciu celého vegetatívneho systému organizmu, normalizuje rôzne vegetatívne poruchy. Je indikovaná najmä pri najrôznejších neuralgiách, bolestiach hlavy, migrénach, bolestivých stavoch v oblasti chrbtice a kĺbov, rade vegetatívnych porúch. Metodiku môže vykonávať len lekár s licenciou pre
vykonávanie akupunktúry. Ide o nadštandardný, zvlášť hradený špeciálny liečebný úkon. Dráždenie akupunktúrnych bodov sa vykonáva pri klasickej akupunktúre špeciálnymi akupunktúrnymi ihlami. Ďalšou možnosťou, používanou predovšetkým v krajinách Východnej Ázie, je požehovanie (moxa). V našich podmienkach sa často používa dráždenie špeciálnou palpačnou technikou (akupresúra), ktorú si môže pacient robiť i sám (autoakupresúra). Akupunktúrne body možno stimulovať rovnako perkutánnym dráždením elektrickým prúdom (elektropunktúra) alebo transkutánnou elektroneurostimuláciou zavedených akupunktúrnych ihiel
(AKU-TENS). Stimulácia akupuntúrnych bodov sa vykonáva tiež laserom (laseropunktúra) alebo magnetoterapeutickými bodovými magnetmi (najjednoduchšie a najpríjemnejšie použitie) či použitím malej dávky medicínskeho oxidu uhličitého (pneumopunktúra).

f o t o t e r a p i a

a) Ultrafialové žiarenie je súčasťou slnečného svetla, vyznačuje sa veľmi intenzívnou fotochemickou a biologickou aktivitou. Zložka UV-C (vlnová dĺžka < 280 nm) sa pohlcuje v horných vrstvách atmosféry vďaka vrstve ozónu. Má baktericídne účinky. Zložka UV-B (315 – 280 nm) sa v slnečnom žiarení podieľa predovšetkým na vzniku erytémov a pigmentácie kože. Zložka UV-A (400 – 315 nm) je energeticky chudobnejšia, pre svoju vyššiu prenikavosť má liečivý význam. UV žiarenie s vlnovou dĺžkou 250 – 300 nm sa podieľa na tvorbe vitamínu D. Šetrne aplikované UV žiarenie má vplyv na zlepšenie obranyschopnosti organizmu, zlepšenie svalovej výkonnosti, podporuje tvorbu červených krviniek. Na druhej strane predovšetkým žiarenie UV-C, ale i iné zložky majú pri dlhodobom pôsobení kancerogénne účinky. Moderné solária sú kombináciou viacerých zdrojov UV i infračerveného žiarenia. Sú vhodné pre prevenciu krivice, zníženej kondícii, únavnosti, chudokrvnosti, niektorých neuralgií a rade alergických a kožných ochorení (špeciálne lampy). Dávkovanie určí lekár, začína sa od 30 sekúnd a zvyšuje sa šetrne po 1 min., max. do 10 minút (prísne individuálne).

b) Laseroterapia využíva koherentné monochromatické žiarenie v oblasti viditeľného žiarenia alebo mikrovĺn. Laserový lúč je nosičom energie, ktorú je schopný odovzdať pri dopade na ožarovanú plochu. Helium-neonový laser zosilňuje červené žiarenie s vlnovou dĺžkou 632,8 nm. Diódové terapeutické lasery majú vlnovú dĺžku od 532 nm (zelená) až po 1060 nm (infračervená). Na ovplyvnenie povrchových tkanív sú vhodné lasery s kratšou vlnovou dĺžkou, hlbšie štruktúry ovplyvní infračervený laser. Laser je aplikovaný buď kontinuálne alebo pulzne. Má výrazný biostimulačný efekt, predovšetkým stimulácia kolagénu, podpora vaskularizácie tkanív, urýchlenie regenerácie ciev, lymfatických ciest a epitelu, lepšie využitie kyslíka a glukózy, všeobecne ide o urýchlenie hojivého procesu. Súčasne má účinok analgetický, protizápalový (protibakteriálny i protivírusový) a pôsobí na zmenšenie opuchov. Využitie laseru má však i rad kontraindikácií (striktný zákaz aplikácie do očí, na malignity a prekancerózy, zákaz aplikácie na žľazy, brucho v gravidite, varikozity alebo pri záchvatových neurologických ochoreniach). Aplikácia sa vykonáva lokálne podľa predpisu lekára, buď na malé plochy (algické body, spúšťacie body, ošetrenie jaziev a pod.), alebo na väčšie plochy (s využitím laser-skeneru). Lekár s licenciou na vykonávanie akupunktúry môže laser aplikovať cielene do akupunktúrnych bodov (laseropunktúra).

c) Bioptronová lampa je zdroj liečebného biostimulačného svetla, ktorý využíva princíp polarizácie svetla ožarovaného halogénovou žiarovkou. Polarizácia svetla je podmienkou, aby pri styku svetla so živým tkanivom bol podporovaný zdravý vývoj buniek, čo je podstatou biostimulačného efektu. Bioptronová lampa (biolampa) produkuje polarizované žiarenie, ktoré je
polychromatické a je úplne zbavené ultrafialovej zložky. Svetlo má vlnovú dĺžku 430 – 2800 nm, pôsobí predovšetkým povrchovo a čiastočne i do hĺbky tkaniva (cca 1 – 2,5 cm). Svetlo podporuje riadiace procesy na tkanivovej a bunkovej úrovni, spomaľuje chorobné a degeneratívne procesy v bunkách, urýchľuje metabolické procesy, aktivizuje mitochondriálny aparát, podporuje tvorbu prostaglandínu a ďalších bunkových transmiterov, urýchľuje hojenie rán, kožných štepov a jaziev. Využitie má v dermatológii, na ošetrenie jaziev, diabetických komplikácií, dekubitov, reflexných zmien, opuchov, biolampa podporuje regeneračné procesy pri starnutí pleti. Dĺžka aplikácie procedúry je 4 - 6 min., kožný povrch musí byť riadne očistený a odmastený.

Lepší efekt ako rôzne biolampy prináša magnetoterapia ktorá dokáže liečebný efekt vykonať i cez obväz či sadru !

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie