Terapeutické laséry a lasérové sprchy

Prevencia a liečba sústredenými lúčmi svetla

Prevencia a liečba sústredenými lúčmi svetla

Nízkoúrovňové laserové svetlo bolo pôvodne vyvinuté na stimuláciu akupunktúrnych bodov bez penetrácie, bez bolesti a bez ekvivalentu ihly. Na tento účel sa používa dodnes. 

Používaním a pokračujúcim výskumom sa zistilo že sa nízkoúrovňové lasérové svetlo(Low Level Laser Light) líši od obyčajného svetla v štyroch aspektoch. Je intenzívnejšie, smerové, monochromatické a koherentné.

Väčšina laserov sa skladá zo stĺpca aktívneho materiálu s čiastočne odrážajúcim zrkadlom na jednom konci a úplne odrážajúcim zrkadlom na druhom konci. Aktívny materiál môže byť tuhého skupenstva (rubínový kryštál), tekutého skupenstva alebo plynného skupenstva (HeNe, CO2 atď.)


Nízkoúrovňové laserové svetlo (Low Level Laser Light) má jedinečné fyzikálne vlastnosti, ktoré obyčajné svetlo nemá. To je kľúčový dôvod, prečo je laserové svetlo tak účinné pri liečení v porovnaní s inými druhmi svetla. 

 

Pozorované účinky a efekty:


• Stimulácia imunitnej odozvy


• Zlepšenie krvnej reológie s anti-trombotickými účinkami


• Zníženie CRP (C-reaktívny proteín)


• Zníženie agregácie trombocytov


• Zvýšenie imunoglobulínu IgG, IgA a IgM


• Zlepšenie viskozity krvi


• Zníženie imunitných komplexov, ktoré poškodzujú cirkuláciu


• Zvýšená fibinolýza


• Zvýšenie fagocytickej aktivity makrofágov


• Otvorenie mikrokapilár a podpora kolaterálnej tvorby


• Stimulácia krvotvorby


• Zlepšenie vlastností tkaniva ( tissue tropics)


• Zlepšenie plasticity erytrocytov


• Normalizácia dráždivosti nervov prostredníctvom stabilizácie bunečných membrán


• Zlepšenie antioxidačného enzýmového systému, stabilizácia lipid oxydázy v bunkových membránach


• Zvýšená absorpcia kyslíka a saturácia krvi


• Stimulácia opravných mechanizmov DNA


• Zlepšenie rovnováhy kyslíka v cievach - v žilách


• Všeobecný antitoxický účinok


• Na úrovni buniek, zlepšenie mitochondrického metabolizmu vytvorením "dobrej" mitochondrie


• Analgézia, zlepšená mikrocirkulácia


• Zvýšená aktivita respiračného reťazca


• Antialergický, arytmický, antibakteriálny, spasmolytický a protizápalový účinok


• Zvýšená produkcia ATP


• Zlepšený účinok antibiotík


• Stabilizácia bunkových membrán


• Zníženie vedľajších účinkov počas chemoterapie a ožarovania (ako sekundárna terapia)


• Zvýšená funkcia hypotalamu a limbického systému


• Zlepšená agregácia lymfocytov

 

Indikácie

 

Ochorenia, ktoré sa dajú liečiť laserovou iradiáciou krvi:

 

• diabetes mellitus


• chronické ochorenia pečene


• poruchy lipometabolizmu


• syndrómy chronickej bolesti


• reumatoidná artritída


• polyneuropatie


• chronické zápalové ochorenia čriev


• fibromyalgia


• hypertenzia


tinnitus


• maculopatie


• MS


• syndróm vyhorenia


• alergie a ekzémy

 

 

Špecifické indikácie

 

• bolesť - všetky akútne a chronické syndrómy bolesti systému kostrového svalstva


• chronické svalové kŕče


• akútne a chronické bolesti kĺbov a osteoartritída


• všetky druhy akupunktúry na mikrosystémoch tela ako ucho a lebka


• regenerácia nervov a liečba bolesti nervov


• transkraniálny infračervený laser na mŕtvicu a degeneratívne ochorenia mozgu

 

 

Dermatologická laserová terapia


• liečenie rán


• kombinácia s fotosensitizérmi rezistentných baktérií


• infekčné ochorenia ako akné Rosacea, vypadávanie vlasov, psoriáza, ekzémy


• dysplastické ochorenia ako keratóza, bazalióm s fotosensitizérmi


• vitalizácia a regenerácia kože a kozmetika vrások

 

 

Navyše laérová terapia vedie ku:

 

• dočasnému zvýšeniu lokálnej cirkulácie krvi.


• dočasnému uvoľneniu slabších bolestí svalov a kĺbov, bolesti a stuhnutosti.


• dočasnej relaxácii svalov.


• dočasnému uvoľneniu svalových kŕčov.


• dočasnému uvoľneniu slabšej bolesti a stuhnutosti spojených s artritídou.

 

Kontraindikácie

 

LASER SA NESMIE POUŽÍVAŤ:


• v prípadoch keď analgézia môže maskovať progresívnu patológiu, a v prípadoch keby sa lekár v normálnom prípade vyhol použitiu akejkoľvek inej analgézie, aby zachoval užitočné aspekty bolesti.


• na priame nasmerovanie do očí ľudí alebo zvierat.


• v oblastiach, kde v priebehu posledných 2-3 týždňov boli injekčne aplikované steroidy.


• v oblastiach kde je podozrenie na výskyt, alebo ktoré obsahujú rakovinové tkanivá.


• v oblastiach s aktívnou hemoragiou (krvácaním).


• on pacientov s podozrením na prenášanie vážnych infekčných ochorení a alebo ochorení, u ktorých sa odporúča pre všeobecné zdravotné účely potláčať teplo alebo horúčku.


• v miestach centier rastu kostí pred tým ako je ukončený rast kostí .


• v blízkosti oka 


• na ischemických tkanivách u osôb s cievnym (vaskulárnym) ochorením, kde by zásobovanie krvou nemohlo reagovať na zvýšenie metabolickej potreby a mohla by nastať nekróza tkaniva.


• v oblasti maternice u tehotných žien


• na šiji (oblasti thyroidu – štítnej žľazy alebo sinus caroticus) alebo hrudníka (nerv. vagus alebo srdcová oblasť hrudníka)


• na symptomatickú lokálnu bolesť pokiaľ nie je stanovená etiológia a nebol diagnostikovaný syndróm bolesti


• u pacientov s podozrením na prenášanie vážnych infekčných ochorení a alebo ochorení, u ktorých sa odporúča pre všeobecné zdravotné účely potláčať teplo alebo horúčku.


• v miestach a v blízkosti centier rastu kostí pred tým, ako je ukončený rast kostí.


• v oblasti hrudníka, ak má pacient kardiostimulátor

 

UPOZORNENIE: Pacienti s implantovaným neurostimulačným prístrojom nesmú byť ošetrovaní s ani sa zdržiavať v tesnej blízkosti krátkovlnnej diatermie, mikrovlnnej diatermie, terapeutickej laserovej diatermie ani laserovej diatermie kdekoľvek na tele. Energia z diatermie (krátkovlnnej, mikrovlnnej, ultrazvukovej a laserovej) môže byť prenášaná cez implantovaný neurostimulačný systém, môže spôsobiť poškodenie tkaniva a môže mať za následok vážne poškodenie zdravia alebo úmrtie. Úraz, poškodenie zdravia alebo úmrtie môžu nastať počas diatermickej terapie dokonca aj vtedy, keď je neurostimulačný systém vypnutý "off".
 

Literatúra - Klinické testy - Štúdie

Existuje viac ako 100 pozitívnych štúdií, ktoré potvrdzujú klinický účinok nízkoúrovňovej laserovej svetelnej terapie LLLT (Low Level Laser Therapy).

Bolo publikovaných viac ako 2500 výskumných správ.

Veľmi užitočné informácie získate z knihy  Laserová terapia – Klinická prax a vedecký základ ( Laser Therapy - clinical practice and scientific background) , ktorú napísali Jan Tunér a Lars Hode, ako i ich ďalšie ďieľa: 

Tunér J, Hode L. Dental laserbehandling. 1992. Svenska Laser-Medicinska Sällskapet, Stockholm.
Tunér J, Hode L. Lågeffektslaser i odontologin. 1995. Svenska Laser-Medicinska Sällskapet.
TunérJ, Hode L. Laser Therapy in Dentistry and Medicine. 1996. Prima Books, Sweden.
Tunér J, Hode L, Diklic S. Laser u Stomatologiji. 1996. Novi Sad, Yugoslavia.
Tunér J, Hode L. Low Level Laser Therapy, clinical practice and scientific background. 1999. Prima Books, Sweden.
Tunér J, Hode L. Laser therapy, clinical practice and scientific background. 2002. Prima Books, Sweden.
Tunér J, Hode L. The Laser Therapy Handbook. Prima Books,Sweden, 2004.
Tunér J, Hode L. Laser therapy, clinical practice and scientific background. Korean translation. 2006.
Tunér J, Hode L. Laser therapy, clinical practice and scientific background. Greek translation. 2008.
Tunér J, Hode L. The New Laser Therapy Handbook. 2010. Prima Books, Sweden.
Jan Tunér, Per Hugo Kristensen. Low Level Lasers in Dentistry. In: Convissar B (ed). Principles and Practice of Laser Dentistry. Elsevier Inc. 2010.

 

Klinická štúdia:  Hypertenzia

Rok štúdie: 2001 

Štát: Rusko, Moskva

Autor: Klinika Medicinskaja Moskva, Velizhanina, Gapon, Shabalina, Kabalova


Názov: Efektívnosť laserového ožarovania s nízkou intenzitou na esenciálnu primárnu hypertenziu.

 

Metóda: V placebom kontrolovanej štúdii bola hodnotená antihypertenzívna aktivita laserového žiarenia (LILR) u 52 mužov s esenciálnou hypertenziou I. stupňa. Placebo skupina sa skladala zo 14 zhodných pacientov. LILR bola použitá ako monoterapia 10 denných procedúr. Záver: Táto liečba výrazne znížila systolický, diastolický a stredný arteriálny tlak. Navyše, diastolický arteriálny tlak sa nezvýšil na vysokú úrovneň po submaximálnom cvičení na bicykli. Celková periférna cievna rezistencia sa tiež znížila. Dobrý hypotenzný účinok sa dosiahol u 90,4% prípadov. Tak LILR je vysoko účinná liečba hypertenzie v základnej fáze I.

 

Cieľ: Cieľom tejto práce bolo študovať vplyv intravenóznou aplikáciou laserového ožarovania krvi (ILBI) na endoteliálnu dysfunkciu u 120 pacientov (priemerný vek 53,4 ) so stupňom I-II, hypertenzia (HD) rozdelených do 2 skupín.

Tradičná liečba pre pacientov z kontrolnej skupiny bola doplnená o ILBI (použitie laserového terapeutický prístroja v študijnej skupine).
Endoteliálna funkcia bola hodnotená z celkovej plazmatickej koncentrácie stabilných metabolitov NOx, dusičnanov (NO3-), dusitanov (NO2-) a Willebrandovho faktora.
HD pacientom bola zistená zvýšená aktivita Willebrandovho faktora a ukázovali 3 typy reakcií NO systému:
(1) zníženie NO syntézy
(2) nedostatok ich zmien
(3) zvýšenie syntézy NO

 

Záver: Tvorbu NO u pacientov s HD negatívnou koreláciou so systolickým (r = -0,59) a diastolickým (r = - 0,64) arteriálnym tlakom (AP), ktorá naznačuje vzťah medzi znížením produkcie NO a zvýšením AP. Zaradenie ILBl v liečbe HD viedlo k výraznému poklesu Willebrandovho faktora a normalizácii hladiny NO bez ohľadu na ich pôvodné hodnoty. ILBI (laserové ožarovanie krvi) je úspešná liečba hypertenzie I-II. 

 

Hodnotenie miery spokojnosti medzi užívateľmi TinniTool MedicLaser 

Finn Andersen, Gabriele Deterville, MV-GfK, certifikácia ISO-9001v súlade s normami Švajčiarska

IHA-GfK je najzná mejší výskumný ústav vo Švajčiarsku. Výsledky zaznamenané v tejto prezentácii sú 100% a sú platné.

141 pacientov bolo oslovených po liečbe MedicLaser + TinniTool. Výsledky boli veľmi sľubné, a možno usudzovať, že iné liečebné terapie na trhu nedosiahli rovnakú hodnotu.

TinniTool sa v 96% používal na liečbu hučanie v ušiach (tinnitus). 56% respondentov nepozná príčinu ochorenia. Hlavnou príčinou je porucha v dôsledku choroby, stresu a práce, rovnako aj u osôb slúžiacich v ozbrojených silách. 42% respondentov používalo TinniTool počas obdobia 3 mesiacov. U 65% postihnutých boli ťažkosti znížené až o 25%. U 20% to bolo medzi 25% až 49% a u 9% boli ťažkosti s tinnitusom znížené o 50% až 100%. Čím dlhšia liečba, tým väčší úspech. Priemerná úroveň spokojnosti s TinniTool je nad priemerom 4,8 (na stupnici hodnôt medzi 0 a 9). Spokojnosť so TinniTool vzrástla v pomere k dĺžke používania, rovnako aj miera redukcie šumu. V 18% sa použil Soft laser TinniTool aj na liečbu iných ochorení, ako sú kĺby, akné, jazvy a artróza. Spokojnosť respondentov, ktorí používajú Soft laser TinniTool na iné spôsoby liečby, sa rovná 6,38 (na stupnici od 0 do 9), to je dobrý celkový výsledok. Spokojnosť sa zvyšuje s rastúcou dĺžky liečby. 54% respondentov by si kúpili TinniTool. Ďalších 67% by odporučilo TinniTool.
 

 

Laserová terapia pre liečbu tinnitu TinniTool EarLaser


Dr Domenico Cuda, Dr Antonio R. de Caria, ORL - Nemocnica Piacenza / Publikované v Medzinárodnom Tinnitus Journal, Vol.14, No.2, 175-180 (2009)

Bezpochyby najpresvedčivejšie štúdie pre liečbu s TinniTool EarLaser boli vykonané v Taliansku, v centre pre liečbu tinnitusu v ORL na oddelení kliniky Piacenza. Vykonané boli ako súčasť double-blind na 46 pacientoch (27 bolo mužov a 19 žien), terapiou s TinniTool EarLaser. Toto studené svetlo lasera malo silu 5 mW a vlnovej dĺžke 650 nm.

Merania boli vyhodnotené štandardizovaným systémom hodnotenia THI (Tinnitus Handicap Inventory, podľa Dr. Newman). Zlepšenie po ošetrení bolo značné. Rovnako významný bol rozdiel medzi testovacou skupinou a skupinou s placebom. Výsledky ukazujú zlepšenie u 88% pacientov. U 62% liečených osôb, bolo zlepšenie pozoruhodné (pre triedu podľa THI), u 11,6%, zlepšenie bolo výborné (pre dve triedy podľa THI).
 

 

Účinnosť soft laserovej terapie použitej na liečbu tinnitusu a nedoslýchavosti


Dr Muhammad Al-Masri, Ph.D.; Lina Abu Knader, MSc., Mohammad Tawalbeh, AL-Ahliyya Amman univerzita


V poslednej dobe je laserová liečba jedna s alternatívnej formy liečby chronického tinnitusu a neurosenzorickej straty sluchu.
Táto štúdia bola vykonaná na 32 dospelých pacientov s tinnitusom po dobu dlhšiu ako tri mesiace. Títo pacienti boli liečení s TinniTool EarLaser, niektorí z nich tiež trpeli na vysoký krvný tlak, cukrovku, stratu sluchu a chronické problémy so srdcom. Soft laser mal výkon 5 mW a vlnovú dĺžku 650 nm. Trvanie každej terapie bolo 20 minút denne.

Výsledky ukazujú významné zlepšenie v oboch intenzitách tinnitusu, rovnako ako aj v stupni sluchovej straty. U 88% pacientov sa znížila intenzita tinnitusu o viac ako 25%. U 47% pacientov došlo k úplnému zotaveniu z tinnitusu. Navyše u 66% osôb sa zlepšil sluch vo frekvenčnom pásme medzi 250-8000 Hz o viac ako 5 dB a u 10% osôb postihnutých o viac ako 20 dB. Záverom možno potvrdiť, že soft laserová terapia s TinniTool EarLaser je veľmi účinný spôsob, ako liečiť tinnitus a neurosenzorickú stratu sluchu.


 

*Double-blind štúdia pre liečbu s nízko energetickým laserom u pacientov s chronickou kochleárnou dysfunkciou


Dr Stefan Tauber et al. HNO-Universitätsklinik und Laser Forschungslabor, Universität München
*(double-blind je metóda, kedy ani pacient ani lekár nevedia, v ktorom prípade sa poúžíva normálny svetelný lúč alebo laserový lúč)
Double - blind kontrolná štúdia placebom, s použitím nízkeho energetického laserového svetla bola použitá u 175 pacientov s chronickým tinnitusom. Všetci pacienti dostávali dva týždne 3 samostatné ožiarenia s rôznymi diódovými lasermi s 635-830 nm a dávke 4 až 100 J/cm2.

Nízko energetická laserová terapia na chronický tinnitus bola dobre znášaná bez vedľajších účinkov.Všeobecne vyššie dávky spôsobujú silnejší útlm tinnitusu.

Porovnanie s placebom:
- Pri použití laserového svetla dĺžky 780 nm sa pocit hlasitosti tinnitusu znižuje
- Zmiernenie pociťovania tinnitusu bolo pri laserovom svetle medzi 690 a 830 nm bolo v rozmedzí stupňa 1 až 5 .
- Celkový výsledok zlepšenia bol dosiahnutý pri ožiarení 635 laserovým svetlom až 830 nm.
Pokiaľ ide o tieto výsledky, laser ponúka inovatívny a bezpečný spôsob účinnej liečby tinnitusu u pacientov s chronickým tinnitusom. Tinnitus lasery sú nové liečebné systémy na chronický kochleárny tinnitus bez vedľajších účinkov.
 

 

Laserové ošetrenie u pacientov s tinnitusom

Dr Beyer, Dr Tauber


Štúdia o priestorovom rozložení svetla v slimáku ucha bola vykonaná s rôznymi vlnovými dĺžkami v pracovnej skupine Dr Beyer, Dr Tauber vo výskumných laserových laboratóriách Kliniky Grosshadern (Mníchov University). Táto dosiahla hustotou výkonu 4J/cm2 na slimák. S týmto parametrom, bolo liečených 30 pacientov v priebehu 2 týždňov, z čoho 40% dosiahli mierne až výrazné zlepšenie.

Výsledky štúdie ukazujú, že laserové svetlo prispieva k zlepšeniu tinnitusu. Výkon Softlaser bol vypočítaný tak, že pri dobe liečby 15-30 min je možné vykonať úspešnú liečbu.

Z ušnice siaha vonkajší zvukovod do vnútra ucha, hneď po ňom sa nachádza ušný bubienok. Cez bubienkovú blanu sú vedenú zvukové vlny do vnútorného ucha, ktoré sa skladá z kostného a blanitého bludiska /labyrintu/. Kostené bludisko ma tieto časti: predsieň, slimák, tri polkruhovité kanáliky. Blanité bludisko vypĺňa priestory kostného slimáka a polkruhovitých kanálikov. Slimák je časť vnútorného ucha, v ktorej je uložený vlastný sluchový orgán – Cortiho orgán, obsahujúci receptorové bunky. Polkruhovité kanáliky obsahujú špeciálne receptory na zaznamenávanie polohy tela a jej zmeny. Vo vnútornom uchu sa začína VIII. hlavový nerv, ktorý vedie vzruchy z Cortiho orgánu a polkruhovitých kanálikov do mozgu.
Akútne alebo chronické preťaženie môže viesť k preťaženiu slimáka, čo vedie k poškodeniu sluchovej bunky. Medzi dôsledky poškodenia patria: tlak v uchu, akútna náhla hluchota, akútny alebo začínajúci tinnitus, sluchové skreslenia, strata sluchu alebo závraty.

Prirodzené zakotvenie slimáka v lebke zabezpečuje, že laserové žiarenie o Softlaser prostredníctvom bubienka prechádza presne na sluchové bunky, a preto vyššie uvedené príznaky sa dajú liečiť.

 

Komplexná liečba pacientov s tinnitusom 

M. Procházka, R. Tajnsko

37 pacientov s tinnitusom (vek 18-86 rok), ktorí boli liečení troma spôsobmi: 1. Rehabilitácia: mobilizácia, telesná výchova, fyzioterapia. 2. Rovnaké ako 1, ale v skupine bol pridaný placebo laser. 3. Rovnaké ako 1, ale bol pridaný funkčný laser 830 nm 300 mW. Dostali 2-3 ošetrenia týždenne, celkom 10 ošetrení. Liečebný protokol: 90 J / cm 2 CW na mastoideus, 45 J / cm 2 s frekvenciou 5 Hz na mastoideus, 50 J / cm 2 CW na akustické potrubia, 25 J / cm 2 s frekvenciou 5 Hz na akustické potrubie. Tebokan EGB 761 Ginko Meditácia bola pridaná k liečbe. Výsledky boli klasifikované ako žiadny efekt /menej ako 50% úľava/ viac ako 50% úľava / bez tinnitu. Percentuálny výsledok pre tri skupiny bol: 1.29.4/44.1/17.6/8.9 2.25.8/48.4/25.8/0 3. 19.4/19.4/35.5/25.8 Auris nasus larynx. 1997, 24 (1): 39-42.

V rozšírenej štúdii po dobu 3 rokov Procházka [1263] hodnotil efekt laseru v skupine 200 pacientov. Títo pacienti boli s gingko biloba prípravkom (73%) alebo Betahistadine (39%) a tiež mali telesné terapie, zamerané predovšetkým na krčné stavce. Laserová terapia bola vykonaná s 300 mW laser GaAlAs, 75 J / cm 2 do ucha a 135 J / cm 2 za uchom. Výsledok bol: bez tinnitu 26%, viac ako 50% úľava 43%, menej ako 50% úľava 15%, žiaden účinok 16%. Okrem toho bola skupina 31 pacientov vybraných pre double-blind štúdiu, kde bola vykonaná rovnaká terapia ako vyššie uvedená, ale jedna skupina dostávala placebo laser. Po 6 mesiacoch bol výsledok nasledujúci, s laserom/ bez lasera: bez tinnitu 25,8% / 0,0%, viac ako 50% úľava 35,5% / 25,8%, menej ako 50% úľava 19,4% / 48,4%, nemá vplyv 19,4%/ 25,8%.

 

Zobraziť:
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie