PULZNÍ MAGNETICKÉ POLE A SKELET

25.02.2008, 20:57, ENERGOPROGRES, s.r.o.

Odborný článok od popredného odborníka na magnetoterapiu MUDr. Jiřího Chvojku, CSc., ktorý svojimi výsledkami dosiahol množstvo medzinárodných ocenení a uznaní.
PULZNÍ MAGNETICKÉ POLE A SKELET
J. Chvojka
Odd.pulzní magnetoterapie nemocnice Městec Králové
prim. MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

ÚVOD
Ještě nedávno se všeobecně tvrdilo, že reparativní pochody v organizmu je možno arteficiálně utlumit, ne však stimulovat. Nejvíce prací bylo zveřejněno o možnostech využití pulzního magn. pole (PMP) k ovlivnění osteogenezy. Vysvětlení přesných biologických účinků vznikajících ve tkáni se však většinou zakládá na empirii.
Schopnost magn. pole pronikat tkání vysvětluje však fyzika v obecnější formě Maxwellovými rovnicemi. Biofyzikální principy PMP jsou stále více komplikovanější a ne ještě plně definovány. Klinické výsledky, kterých bylo dosaženo různými přístroji nejsou proto navzájem srovnatelné, jelikož měřitelné parametry používaného PMP (tzv.biotropní) se nedají u žádného přístroje nastavit tak, aby vzniklo identické léčivé magn. pole. PMP představuje zcela nový pohled na regulaci buněčných funkcí a je založen na hypotéze "upravy" elektrického buněčného prostředí, které spouští specifické změny v buněčné tkáni.

KAZUISTIKA
Padesátileté ženě byla provedena parciální resekce femoru pro jeho elongaci, jako stav po prodělané poliomyelitidě v dětství. Šlo o držitelku stříbrné medaile z paraolympiády v ping-pongu. Tato resekce byla nejprve léčena L dlahou. Vzhledem k tomu, že došlo k uvolnění dlahy, byla provedena nová operace se zavedením dlahy hákovité (viz obr.1a). Avšak ani po půl roce nebyly patrny rtg známky tvorby svalku, proto k předchozím, velmi dobrým výsledkům naší léčby pomocí PMP byla přeložena z ortopedické kliniky dětí a dospělých 2LF UK a FN Motol na naše oddělení. Zde po dobu 6-ti týdnů bylo aplikováno PMP 2x45 min. denně se současným podáním Ca iontoforézy. Perorálně byl podáván Maxi Kalz efferv.1 tabl.denně. Po 6-ti týdnech byl proveden kontrolní rtg snímek (viz 1b) před propuštěním. Štěrbina lomu nebyla patrna, byla vyplněna endostálním svalkem s počínající tvorbou trámečků a kostní svalek byl patrný též pod kovovou dlahou. Subj. byla pacientka zcela bez obtíží a přeložena zpět na kliniku k odstranění hákovité dlahy. Nyní se připravuje na příští paraolympiádu.

DISKUSE
Existují dva způsoby podpory osteogenezy: invazivní, kdy se zavádí tenká kovová elektroda (katoda) do operační rány a provádí se dráždění elektrickým proudem v mA hodnotách. Anoda se pak zavádí do měkkých tkání, neboť ve skeletu by došlo k malacii. Tento invazivní způsob ovlivnění osteogenezy u nás publikoval první již v r.1980 LIPENSKÝ. I po 20-ti letech, kdy je tento způsob znám a v zahraničí používán (v poslední době dochází v zahraničí k jeho renezanci), nedošlo mezi autory ke shodě, zda používat proud stejnosměrný, či pulzní. (BRIGHTON 1975).
Druhý způsob je neinvazivní, pomocí PMP z okolního aplikátoru, kdy na základě indukčního zákona vzniká v kosti elektrický proud, který je reálný, měřitelný a je v pravém úhlu na siločáry magn. pole. Tato metoda, tzn.používání elektřiny k ovlivňovánhí buněčných funkcí má dlouhou a širokou historii. U elektromagnetického pole, vznikajícího za pomocí různých generátorů vede magnetická složka v každé části lidského těla, prakticky v každé buňce, ke vzniku střídavého elektrického proudu, který odpovídá poli zdroje.Toto zjištění pak s sebou nese vznik střídavých proudů v organizmu.Dojde-li k rychlé a náhlé změně časového průběhu magn. pole, vyvolá se ve tkáni vysoká hodnota indukovaného pole elektrického.
Správné množství "informační kvality" má nepochybný význam jako spouštěč požadované buněčné odpovědi. PMP používáme v osteologii v následujících indikacích: Nezhojené zlomeniny (paklouby), inkorporace kostních štěpů, čerstvé zlomeniny, osteotomie, osteonekroza a arthrodezy. Elektrické proudy se pomocí PMP indukují i v kosti dekalcifikované, a proto je možné i nekrotické fragmenty kosti revaskularizovat. Revaskulatizace tkání je nejvýznačnějším objektivním efektem použití PMP, a to jak tkání měkkých, tak skeletu. Již v r.1984 byla BASSETTova metoda (long-time, low-frequency, low-intensity) podrobena kritice HISSem, pro kterého bylo BASSETTovo vysvětlení účinku PMP na skelet neuspokojivé. Rovněž my, kdy jsme začali aplikovat PMP před 20-ti lety u skeletu, jsme se přísně drželi závěrů zahraničních autorů. Své první kladné výsledky jsme publikovali v čas. Acta Chir.Orthop.Traum.Čech., 1985, č.1, bez nejmenší odezvy tam, kde bychom to očekávali, t.j. u našich ortopédů. Používali jsme dle doporučení zahraničních renomovaných autorů jak jednotlivé pulzy (SP-single pulse), tak pulsové salvy (PBs-pulse bursts) o různé šíři, kdy jednotlivé pulzy byly složeny v tzv. paketách-obálkách. Za řadu let používání pulzní magnetoterapie v praxi se nám ukázalo, že je možné využít tzv. "therapeutic-windows". Znamená to, že různé pulzové charakteristky mají stejný výsledný terapeutický efekt. Právě toto byly pionýrské práce BAWINa, který prokázal tato "kmitočtová okna" již v r. 1960. Je nutno mít stále na paměti, že jakákoliv změna v biotropních parametrech PMP může mít i nežádoucí, negativní odpověď. Proto je zcela vyloučeno zahrnovat všechna PMP do jedné skupiny účinků. Je vysoce riskantní využívat k léčení chorobných stavů skeletu některé nabízené přístroje na našem zdravotnickém trhu, neboť jejich "metodika" dle našich zkušeností je značně nevěrohodná a běžně se opisuje jeho působení na skelet, tak jako v jiných indikacích z metodik vyzkoušených zahraničních přístrojů. Výše zmíněné "therapeutic windows" nám umožnily ustoupit od BASSETTovy metody až 10-ti hodinových expozic magn. pole o nízké indukci. Rovněž současné podání např.kalciové iontoforezy uspíší hojivý proces kosti, což jest proti tvrzení nejen zahraničních, ale i našich autorů. Takových "novinek" je celá řada. Stačí jen připomenout, že se všeobecně tvrdí o nevhodnosti aplikace PMP u kovových implantátů. Dlouholetá praxe nám však potvrdila úplný opak, neboť při používání nízkých indukcí nedochází vůbec k zahřívání kovových implantátů s jejich následným uvolněním, ba naopak, např.u osteomyelitid dochází k urychlenému hojení. Podávání PMP u uvolňujících se TEP je dnes v zahraničí zcela běžné, což se i nám v běžné praxi potvrdilo.

Z Á V Ě R

V předložené práci jsme se snažili dokumentovat nesporný vliv jedné fyzikální metody - využití PMP na skelet. Používáme ji již 20 let a její úspěšnost se prokázala nejen u kostních chorobných stavů, ale i v celé řadě jiných onemocnění. Ověřili jsme asi sami např. potenciaci PMP s antibiotiky, či některými steroidními hormony. Tím se podařilo snížit podávání kortikoidů např. u revmatoidní artritidy na minimum a velice prodloužilo dobu remise. U skeletu to bylo výrazné zkrácení doby hospitalizace a brzké navrácení pacienta do norm. života.Všechny naše 20-tileté zkušenosti s podáváním PMP byly soustředěny do brožury "Magnetoterapie v klinické praxi", která byla vydána již v r.1993. Tímto předkládaným příspěvkem jsme chtěli dokázat, že pulzní magnetoterapie není nějakou pouťovou atrakcí, ale metoda, kde se kladné výsledky počítají na tisíce a její účinnost byla s jistotou prokázána. Interakce mezi biologickým systémem a magnetickým polem se v budoucnu uplatní jako rozhodující síla v terapii celé řady nejen organických, ale i funkčních onemocnění. Cílem tohoto sdělení je vzbudit pozornost ortopédů, které již nyní mohou uplatnit pulzní magnetoterapii u řady chorobných stavů pohybového aparátu.

Literatura u autora
Prim.MUDr.Jiří Chvojka,CSc
nemocnice
289 03 Městec Králové
 
« Späť


Diskusia: "PULZNÍ MAGNETICKÉ POLE A SKELET "
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre